Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Statut II Prywatnego Gimnazjum

 

 

STATUT

 

 

II   PRYWATNEGO

 

GIMNAZJUM

 

 

im. Kapitana Krzysztofa Baranowskiego

 

 

w Bolesławcu

 

 

 

 

 

 

 

Bolesławiec, 2014-06-28
ROZDZIAŁ I

 

 

INFORMACJE   OGÓLNE

 

CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY

 

 

§ 1

 

1.      Szkoła nosi nazwę: II Prywatne Gimnazjum  w Bolesławcu.

 

2.      Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i działa w szczególności na podstawie ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także aktów prawnych w niej wymienionych, jak również postanowień niniejszego statutu.

 

3.      Siedzibą szkoły jest budynek znajdujący się w Bolesławcu 59-700 przy ulicy Bankowej 6e/2.

 

 

§2

 

Nadanie i zmianę imienia szkoły dokonuje organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

 

 

§ 3

 

4.      Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu II Prywatne Gimnazjum  w Bolesławcu.

 

–Na pieczęciach i stemplach może być używana nazwa w pełnym brzmieniu.

 

 

§ 4

 

Czas trwania nauki w szkole wynosi 3 lata.

 

§ 5

 

Świadectwo Ukończenia Szkoły uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do  szkoły ponad gimnazjalnej.


 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 6

 

      Nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele, mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, współdziałają na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.

 

      Podkreślając wagę funkcji wychowawczej szkoły zobowiązuje się dyrektora do nawiązania ścisłej współpracy z Retmanatem Drużyn Wodnych w Bolesławcu, oraz do stworzenia wraz z nauczycielami programu wychowawczego opartego na wychowaniu wodnym i harcerskim.

 

 

§ 7

 

Cele i zadania gimnazjum wynikające z ustawy „O systemie oświaty” oraz rozporządzeń MEN  w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego realizowane są poprzez:

 

1) pełną realizację ramowego planu nauczania oraz realizację programów nauczania,                             

 

2) zatrudnianie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych i walorach moralnych,

 

3) odpowiednie przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego poprzez m.in. coroczne

 

   zewnętrzne badania diagnostyczne kompetencji uczniów z wynikami do informacji

 

   nauczycieli, rodziców i uczniów.

 

4)organizowanie turniejów, konkursów (olimpiad) zgodnych z obowiązującymi rozporządzeniami MEN i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,

 

5)prawidłową rekrutację do gimnazjum, uwzględniającą osiągnięcia uczniów na sprawdzianie po klasie szóstej szkoły podstawowej i świadectwie jej ukończenia. Szczegółowe zasady rekrutacji określa dyrektor szkoły.

 

6) ścisłą współpracę organów gimnazjum i wychowawców klas z rodzicami,

 

7) wdrażanie  programu wychowawczego gimnazjum stanowiącego załącznik nr 1 do statutu.

 

 

§ 8

 

 

      Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej
podstawie, w szczególności:

 

1.      Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach posza­nowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

 

2.      Stymuluje rozwój społeczny i emocjonalny uczniów, a zwłaszcza kształtuje ich umiejętności samooceny i poczucia własnej wartości.

 

3.      Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, a także zapewni bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 

4.      Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

 

5.      Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów.

 

6.      Umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego.

 

7.      Na życzenie rodziców szkoła realizuje naukę religii i etyki w ramach planu nauczania.

 

8.      Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży.

 

9.      Szkoła pomaga rodzicom wypełnić wniosek do Poradni.

 

10.  Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

 

11.  Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w planie wychowawczym szkoły, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

 

12.  Wspiera poczucia tożsamości narodowej - polskiej oraz etnicznej, językowej i religijnej.

 

13.  Stwarza warunki dla działania organizacji i stowarzyszeń których statutowym celem jest prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży.

 

 

§ 9

 

1.  Szkoła pełni funkcje kształcące, opiekuńcze i wychowawcze wobec wszystkich uczniów. Sposób spełniania tych funkcji jest odpowiedni do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych. Szkoła posiada program wychowawczy i program profilaktyczny.

 

2.    Program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki, o których mowa w ust. 1 uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Uczniów.

 

 

§ 10

 

1.      Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci poprzez:

 

-        opiniowanie, współtworzenie  zadań i zamierzeń dydaktyczno -wychowawczych szkoły oraz współtworzenie i współrealizowanie programu szkoły, a w szczególności programu wychowawczego i programu współpracy ze środowiskiem lokalnym;

 

-        przekazywanie  w czasie spotkań z rodzicami informacji o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, a także przepisów dotyczących organizacji roku szkolnego; 

 

-        przekazywanie rzetelnej obustronnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności na zebraniach klasowych, w rozmowach indywidualnych w szkole i odwiedzin w domu;

 

-        przekazywanie informacji i porad wsprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci poprzez poinformowanie o możliwościach poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagogizację rodziców oraz rozmowy z wychowawcą, nauczycielami    i dyrektorem, stosownie do zakresu ich  kompetencji.

 

 

2.      Szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji orazdyskusji
na tematy wychowawcze.

 

 

§ 11

 

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych gimnazjum z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny:

 

1)      Pomoc psychologiczną i pedagogiczną zapewniają wychowawcy klasowi oraz pedagog szkolny wraz z nauczycielami uczącymi tworzącymi zespoły wsparcia uczniów we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bolesławcu. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom, nauczycielom.

 

 

2)      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:

 

 

- diagnozowaniu środowiska ucznia;

 

- rozpoznaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia

 

  i  umożliwianiu ich zaspokojenia;

 

- rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości przez

 

  ucznia;

 

- wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

 

-opracowaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla

 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-

 

terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub

 

socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych

 

niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów

 

posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  oraz dla uczniów

 

zdolnych i z trudnościami w nauce;

 

- prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

 

- podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu

 

  Wychowawczego Gimnazjum i Programu Profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli

 

  w tym zakresie;

 

- wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku

 

  dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu

 

  informacji w tym kierunku;

 

- wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne

 

  młodzieży;

 

- udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych

 

  wynikających z realizacji programu nauczania do indywidualnych potrzeb psycho-

 

  fizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia

 

  rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu

 

  tym wymaganiom;

 

- wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 

- umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

 

- podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

    3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

 

          a) rodzicami;

 

          b) pedagogiem;

 

          c) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi;

 

          d) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

    4) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 

          a) rodziców;

 

          b) ucznia;

 

          c) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;

 

          d) specjalisty;

 

          e) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

    5) Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psycho-

 

         fizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

 

         uczniów, wynikających z:

 

          a) wybitnych uzdolnień;

 

          b) niepełnosprawności;

 

          c) niedostosowania społecznego;

 

          d) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 

          e) specyficznych trudności w uczeniu się;

 

          f) zaburzeń komunikacji językowej;

 

          g) choroby przewlekłej

 

          h) zaburzeń psychicznych;

 

          i) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 

          j) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;

 

          k) zaniedbań środowiskowych;

 

          l) trudności adaptacyjnych;

 

          ł) odmienności kulturowej.

 

   6) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

 

          a) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym

 

              uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie

 

              ich zainteresowań i uzdolnień;

 

          b) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb

 

              edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowania sposobu

 

              ich zaspokojenia;

 

          c) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach

 

              edukacyjnych;

 

          d) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

 

          e) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

 

          f) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

 

          g) porad dla uczniów;

 

          h) działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej uczniom znajdującym się

 

              w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

§ 12  

 

1.      Funkcje wychowawcze szkoła realizuje poprzez pracę:

 

-       wszystkich nauczycieli, w tym szczególnie wychowawców klas,

 

-       organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły,

 

-       i innych organizacji.

 

 

2.      System oddziaływań wychowawczych tworzyć będą między innymi:

 

-        godziny do dyspozycji wychowawcy prowadzone metodami aktywnymi,

 

-        zajęcia integrujące zespoły klasowe,

 

-        ceremoniał szkolny,

 

-        uroczystości i imprezy szkolne,

 

-        zajęcia pozalekcyjne,

 

-        program współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 


 

 

ROZDZIAŁ II

 

 

OSOBA PROWADZĄCA SZKOŁĘ

 

 

§ 13

 

Organem prowadzącym szkołę jest Zdzisław Czyżowicz ul. Słoneczna 23, 59- 700 Bolesławiec, a sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu

 

 

ROZDZIAŁ III

 

 

ORGANY SZKOŁY I ORGANIZACJE SZKOLNE

 

ORAZ ICH ZADANIA

 

 

 

§ 14

 

Organami szkoły są:

 

1.         Dyrektor szkoły.

 

2.         Rada Pedagogiczna.

 

3.         Rada Uczniów.

 

 

§ 15

 

1. Dyrektor szkoły tak organizuje pracę szkoły, aby zapewnić realizacją wszystkich jej zadań; odpowiada jednoosobowo za prawidłowe jej funkcjonowanie.

 


 

 

ZAKRES ZADAŃ

 

DYREKTORA SZKOŁY

 

 

§ 16

 

 

1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze efekty pracy szkoły.

 

 

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie swoich zadań przez pracowników administracji i obsługi.

 

 

3. Dyrektor odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych szkoły.

 

 

§ 17

 

 

Do podstawowych obowiązków dyrektora szkoły, w zakresie kierowania pracą dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą szkoły, należą:

 

 

1.  Przewodniczenie radzie pedagogicznej, przygotowywanie i prowadzenie jej posiedzeń,

 

 

2.  Przedstawienie radzie pedagogicznej (co najmniej dwa razy w roku szkolnym) ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

 

 

3.  Przedkładanie radzie pedagogicznej

 

do zatwierdzenia:

 

-       planów pracy szkoły,

 

-       wyników klasyfikacji,

 

-       projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 

-       planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 

 

do zaopiniowania:

 

-       organizacji pracy szkoły (arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć)

 

-       wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

 

-       propozycje w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz płatnych dodatkowo.

 

 

4.  Wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej i innych organów szkoły niezgodnych z prawem i niezwłoczne powiadomienie o tym kuratora oświaty.

 

 

5.  Przyjmowanie uczniów do szkoły oraz zmiana przez nich klas lub oddziałów.

 

 

6.  Skreślenie ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły.

 

 

7.    Udzielanie zgody na indywidualny program lub tok nauki i wyznaczenie w takim przypadku nauczyciela - opiekuna.

 

 

8.  Tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów.

 

 

9.  Zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych (w tym również w zakresie bezpieczeństwa i higieny) do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

 

 

10.         Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w trybie określonym w Ustawie o Systemie Oświaty.

 

 

11.         Egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów

 

-       zasad bezpieczeństwa , porządku i higieny

 

-       przepisów prawa, w tym postanowień statutu.

 

 

§ 18

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYREKTORA SZKOŁY:

 

w zakresie spraw pracowniczych:

 

1.    Podejmowanie decyzji w sprawach:

 

-       zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

 

-       przedłużania, za zgodą nauczyciela, który osiągnął wiek emerytalny, okresu zatrudnienia w wypadkach uzasadnionych potrzebami kadrowymi

 

-       przyznawania nagród dyrektora oraz wymierzenia kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

 

 

2. Występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienie dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 

3.  Ustalenie i zaliczanie stażu pracy oraz dodatku za wysługę lat,

 

 

4.  Kierowanie nauczycieli na badania przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,

 

 

5.  Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków służbowych w przypadkach i trybie przewidzianym art.83 Karty Nauczyciela,

 

 

6.  Ustalenie oceny pracy nauczycieli z własnej inicjatywy, na wniosek nauczyciela, rady szkoły lub rady pedagogicznej,

 

 

7.      Zapewnienie pomocy nauczycielom w ich doskonaleniu zawodowym,

 

 

8.      Określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,

 

 

9.      Wyrażanie zgody na zatrudnienie w wymiarze przekraczającym łącznie 1,5 etatu,

 

 

10.  Przyznawanie nagród,

 

 

11.  Załatwianie spraw osobowych pracowników nie będących nauczycielami,

 

 

12.  Występowanie do kuratora o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o zawieszenie nauczyciela mianowanego w pełnieniu obowiązków służbowych,

 

 

13.  Wydawanie świadectw pracy i opinii,

 

 

14.  Udzielanie urlopów wychowawczych,

 

 

15.  Zgłaszanie do rejonowego biura pracy braków kadrowych,

 

 

16.  Występowanie z urzędu w obronie uprawnień nauczyciela i innych pracowników szkoły w przypadku ich naruszenia.

 

 

 

§ 19

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYREKTORA SZKOŁY:

 

w zakresie spraw administracyjnych i gospodarczych:

 

 

1.  Planowanie wykorzystania środków finansowych szkoły,

 

2.  Organizowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno­-gospodarczą szkoły,

 

3.  Organizowanie przeglądów stanu techniczno-sanitarnego budynków szkolnych oraz nadzór nad pracami konserwacyjno-remontowymi,

 

 

4.  Organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

 

 

5.  Zarządzenie powierzonym nauczycielowi majątkiem szkolnym,

 

 

6.  Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

 

 

 

§ 20

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYREKTORA SZKOŁY:

 

w zakresie innych obowiązków:

 

1.      Realizowanie zadań zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,

 

2.      Współpraca z wszystkimi organami szkoły,

 

3.      Wyrażanie zgody na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,

 

4.      Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

 

 

§ 21

 

Zakres zadań Rady Pedagogicznej

 

1.      W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

2.      W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 

§ 22

 

  1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 

-       Zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez prowadzącego szkołę

 

-       Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

 

-       Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez prowadzącego szkołę.

 

-       Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

-       Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

 

-       Uchwala program wychowawczy i programy profilaktyczne po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

2.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

a.       Organizację pracy szkoły.

 

b.      Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 

c.       Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

 

3.      Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia prowadzącego szkołę oraz kuratora oświaty, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja prowadzącego szkołę lub kuratora oświaty jest ostateczna.

 

§ 23

 

  1. Rada pedagogiczna szkoły może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora.
  2. W przypadkach określonych w pkt. 1 organ prowadzący szkołę zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.

 

§ 24

 

  1. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 

       2.  Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady Pedagogicznej

 

§ 25

 

Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

ZAKRES ZADAŃ RADY  UCZNIOWSKIEJ

 

§ 26

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

 

2. Spośród samorządu uczniowskiego wyłaniana jest Rada Uczniowska.

 

3.  Podstawowe zadanie RU zawiera art. 55 pkt.5 Ustawy o systemie oświaty czyli;

 

Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

ponadto do zadań RU należy:

 

  • przedstawienie dyrektorowi opinii i potrzeb uczniów,
  • rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami,
  • dbanie o dobre imię i honor szkoły, podtrzymywanie i wzbogacanie jej tradycji.
  • organizowanie dyskotek, konkursów, i imprez dydaktycznych,
  • organizowanie różnych zajęć dodatkowych: koła teatralnego, muzycznego, itp.

 

5.      Do uprawnień RU należą:

 

1.      przedstawienie propozycji do planu pracy dydaktycznej,

 

2.      wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży,

 

3.      zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród,

 

4.      udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im kary,

 

5.      dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu RU.

 


 

ROZDZIAŁ IV

 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

 

§ 27

 

        Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest taki sam jak w szkołach publicznych. Organ prowadzący może z ważnych powodów przesunąć termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych tył lub w przód maksymalnie o tydzień. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych oraz godzin pracy szkoły określa organ prowadzący szkoły w zgodzie z ramowym planem nauczania. Dyrektor szkoły podaje je nauczycielom, uczniom i rodzicom na spotkaniach z nimi. W szkole ma miejsce klasyfikacja półroczna i roczna.

 

 

§ 28

 

1. Organizację obowiązkowych  i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z podstawowymi wymogami zdrowia i higieny pracy.

 

 

 

 

§ 29

 

1.    Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 

2.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy między godzinami w zasadzie nie powinny być krótsze niż 10 minut, zaś co najmniej jedna z przerw nie może trwać krócej niż 20 minut. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej, zachowując ogólny czas obliczony na podstawie ramowego planu nauczania, nie wydłużając tygodniowego czasu nauki ucznia.

 

 

§ 30

 

3.    Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów.

 

4.    Liczebność oddziałów wynosi maksymalnie 24 osoby.

 

5.    Oddział można dzielić na grupy na zajęciach języków obcych, informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń,  w tym laboratoryjnych.

 

6.    Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki.

 

7.    Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 22 uczniów.

 

8.    Niektóre zajęcia obowiązkowe oraz nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, między oddziałowych, między klasowych i między szkolnych, a także w formie wycieczek i wyjazdów (np.: szkoły letnie i zimowe, zielone szkoły).

 

 

§ 31

 

1.      Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia warunki lokalowe umożliwiające realizację zadań wynikających z  art.82 ust. 2 p. 3 Ustawy.

 

 

2.      Ponadto zgodnie z możliwościami szkoła posiada:

 

-       archiwum,

 

-       sekretariat,

 

-       pracownię informatyczną,

 

-       sale do nauki języków obcych,

 

-       pomieszczenia przeznaczone dla działalności organizacji uczniowskich,

 

 

§ 32

 

Uczeń może korzystać w szkole z internetu na specjalnie wydzielonych stanowiskach

 

lub w pracowni informatycznej.

 

 

§ 33

 

     Za zgodą dyrektora szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz uczelnie wyższe kształcące nauczycieli mogą zawierać z nauczycielami szkoły umowę o odbywanie praktyk przez słuchaczy tego zakładu lub uczelni.

 

§ 34

 

Organy szkoły obowiązane są do bieżącej, wzajemnej wymiany informacji o podejmowanych
i planowanych działaniach lub decyzjach w formie wyciągów z protokołów posiedzeń, pisemnych lub ustnych.


 

ROZDZIAŁ V

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

 

 

§ 35

 

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

 

2.      Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów prawa pracy i innych szczegółowych, dyrektor szkoły.

 

 

3.      Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w gimnazjum, które są ustalone w zarządzeniu MEN.

 

 

§ 36

 

Szczegółowy zakres obowiązków oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela i nauczyciela wychowawcy stanowią oddzielne regulaminy.

 

 

§ 37

 

Dyrektor szkoły może polecić nauczycielowi pełnienie innych obowiązków niż wynika to
z zakresu czynności; np. lidera WDN, opiekuna młodego nauczyciela i innych.

 

 

§ 38

 

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

2.      Nauczyciele wychowawcy  tworzą zespół wychowawczy.

 

3.      Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe.

 

4.      Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

 

5.      Regulamin działania oraz zadania zespołu przedmiotowego określa oddzielny dokument.

 

6.      Nauczyciele  mogą tworzyć również zespoły międzyprzedmiotowe, zwłaszcza w celu efektywnej realizacji tzw. ”projektu” – aktywnej metody nauczania.

 

7.      W celu wykonania określonego zadania dyrektor lub rada pedagogiczna mogą powoływać
na określony czas zespoły problemowo – zadaniowe.

 

 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 

§ 39

 

Prawa i obowiązki uczniów, nagrody i kary.

 

 

1.      Uczeń ma prawo do:

 

-       właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 

-       opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowania jego godności,

 

-       życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

 

-       swobody wyrażania myśli i przekonań w sposób kulturalny, w szczególności dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

 

-       rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 

-       sprawiedliwej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

 

-       pomocy w przypadku trudności w nauce,

 

-       korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego oraz opieki medycznej,

 

-       korzystania w obecności nauczyciela z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru  podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,

 

-       wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole,

 

-       zakładania klubów uczniowskich oraz zrzeszania się w nich w zależności od wspólnych zainteresowań, idei , celów działania,

 

-       pomocy materialnej i socjalnej w szczególnych przypadkach losowych,

 

-       uczestniczenia w organizowanych formach wypoczynku wakacyjnego i ferii szkolnych, na zasadach określonych przez organizatora.

 

 

2.      Uczeń ma obowiązek:

 

-       godnie reprezentować szkołę;

 

-       systematycznie podnosić poziom swojej wiedzy;

 

-       odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów, zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia;

 

-       posiadania zeszytu kontaktów i systematycznego przedkła­dania go do podpisu rodzicom lub opiekunom;

 

-       przychodzenia na lekcje w mundurze (mundurem jest bluza żeglarska, lub koszulka szkolna - niebieska albo biała)

 

-       przestrzegania zapisów prawa szkolnego oraz postępowania zgodnego z dobrem społecznym;

 

-       tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i przeciwstawiania się wszelkim formom przemocy;

 

-       dbałość o piękno mowy ojczystej;

 

-       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 

-       dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

 

-       podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom rady uczniowskiej;

 

-       postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet;

 

-       naprawienia szkody wyrządzonej przez siebie;

 

-       przestrzegać regulaminów korzystania z sali gimnastycznej, pracowni przedmiotowych  i innych;

 

-       przebywania podczas wszystkich przerw między lekcjami na terenie szkoły.

 

 

Szczegółowy wykaz praw i obowiązków ucznia zawierają inne regulaminy.

 

 

§ 40

 

1.  Uczniowie są nagradzani za rzetelną naukę, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, dzielność, odwagę.

 

2. Formą nagrody jest:

 

1. Pochwała wobec klasy udzielona przez wychowawcę;

 

2. Pochwała Dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej;

 

3. Dyplom;

 

4. Nagroda przyznana przez Radę Pedagogiczną;

 

5. Nagroda materialna za wybitne osiągnięcia przyznana przez Dyrektora szkoły;

 

 

§ 41

 

Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeśli na koniec roku szkolnego uzyska średnią ocen co najmniej 4,75 włączenie z oceną z religii i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,.

 

 

 

§ 42

 

1.    Uczniowie mogą być ukarani za:

 

 

1.    nieprzestrzeganie Statutu i Regulaminu szkoły,

 

2.    niewywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 

3.    naruszania swym zachowaniem dobrego imienia szkoły,

 

4.    agresję słowną lub fizyczne naruszanie nietykalności cielesnej innych ludzi,

 

5.    nieprzestrzeganie ustalonych przez nauczyciela zasad pracy na zajęciach,

 

6.    nieprzestrzeganie zasad kultury w szkole i poza nią,

 

7.    niechodzenia w mundurze

 

 

  2. Ustala się następujący rodzaj kar: 

 

1.    upomnienie ustne nauczyciela,

 

2.    upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy,

 

3.    upomnienie ustne Dyrektora szkoły,

 

4.    pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

 

5.    udzielenie nagany Dyrektora szkoły z wpisaniem do akt ucznia,

 

6.    zawieszenie  przywilejów  ucznia (udział w zbiórkach harcerskich, w zajęciach UKS, dyskotekach, wycieczkach i innych).

 

7.    skreślenie z listy uczniów  II Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu.

 

 

   3.  Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność ucznia,

 

   4. Niedopuszczalne jest: 

 

          1. stosowanie odpowiedzialności zbiorowej lub kar zbiorowych,

 

          2. uzależnianie oceny z zachowania od wyników w nauce,

 

          3. uzależnianie wyników w nauce od zachowania.

 

 

§ 43

 

8. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów II Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu

 

na podstawie uchwały rady Pedagogicznej w każdym z następujących przypadków:

 

1.   Ciężkiego naruszenia Regulaminu szkoły, a zwłaszcza:

 

1.         popełnienia czynu będącego czynem przestępczym w rozumieniu Kodeksu Karnego,

 

 

2.         spożywania, sprzedaży lub używania środków narkotycznych, psychotropowych i innych środków odurzających oraz alkoholu na terenie szkoły, podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych poza terenem szkoły oraz podczas wycieczek organizowanych przez szkołę,

 

 

3.         dopuszczenia się przez ucznia rażącego czynu chuligańskiego zagrażającego bezpieczeństwu lub naruszającego godność osobistą innych ludzi,

 

 

4.         propagowanie poglądów szerzących nienawiść, nietolerancję lub agresję wobec innych ludzi.

 

 

2.        Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku:

 

 

1.    rażącego lub powtarzającego się naruszania postanowień Statutu i Regulaminu Szkoły, w tym nieodpowiedniego zachowania, uniemożliwiającego właściwe prowadzenie zajęć,

 

 

2.    nieuzyskania promocji do następnej klasy,

 

 

3.    zerwanie lub wypowiedzenie umowy o naukę,

 

 

4.    powstanie trzymiesięcznej zaległości w płaceniu czesnego,

 

 

5. na wniosek wychowawcy lub 3 nauczycieli w sytuacji, gdy uczeń w klasyfikacji śródrocznej   otrzymał  przynajmniej 2 oceny niedostateczne,

 

    6.  gdy inne formy kar okazały się nieskuteczne.

 

 

3. Skreślenie z listy uczniów następuje w trybie decyzji administracyjnej wydanej  przez Dyrektora Szkoły. Od decyzji o skreśleniu przysługuje prawo odwołania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

§ 44

 

1. Uczeń ma prawo do obrony, do pisemnego przedstawienia wyjaśnień i odwołań od decyzji dotyczących jego osoby. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać do Dyrektora szkoły w terminie trzech dni od dnia powzięcia informacji o nałożonej karze.

 

2. Dyrektor może wstrzymać wykonanie kary wobec ucznia, jeśli uzyska on poręczenie społeczne: nauczyciela wychowawcy lub  Samorządu Uczniowskiego.

 

 

§ 45

 

W przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów, umowa o naukę zastaje wypowiedziana przez stronę szkolną. Również rodzice mogą wypowiedzieć umowę o naukę. 

 

 

 

§ 46  

 

O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach oraz zastosowanych wobec uczniów karach szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia.

 

 

§ 47

 

1. Szkoła używa mundurów oraz koszulek i czapeczek z logo szkoły.

 

2. Uczniowie zobowiązani są używać koszulek na lekcjach wychowania fizycznego oraz zawodach sportowych.

 

3. Mundury używa się w szkole na lekcjach, na zbiórkach żeglarskich oraz reprezentując szkołę.


 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

 

 

§ 48

 

1.      W szkole oprócz nauczycieli mogą być zatrudniani  pracownicy administracji oraz pracownicy obsługi.

 

 

2.      Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor szkoły a zatwierdza organ prowadzący szkołę.

 

 

3.      Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialności oraz godziny pracy ustala dyrektor szkoły.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

 

SPOSOBY  POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

 

 

§ 49

 

Środki na działalność szkoły pozyskuje się:

 

     poprzez opłatę czesnego od uczniów,

 

     z dotacji przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

 

     ze środków gmin przeznaczonych na działalność sportową, kulturalno- oświatową,

 

     ze środków uzyskanych z Funduszy Unii Europejskiej,

 

     ze środków uzyskanych w ramach współpracy międzynarodowej.

 

     darowizny innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.

 


 

 

ROZDZIAŁ VII

 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

 

 

§ 50

 

1.      Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych.

 

 

2.      W przypadku większej liczby kandydatów listę przyjętych ustala dyrektor szkoły na podstawie następujących kryteriów:

 

 

-        średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły – z wyłączeniem plastyki, muzyki                       i wychowania fizycznego;

 

-        wynik sprawdzianu w klasie szóstej;

 

-        osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

 

-        inne osiągnięcia ucznia np. artystyczne, sportowe;

 

-        działalność w organizacjach społecznych np. w ZHP;

 

-        zgodność języków obcych z językami obcymi nauczanymi w gimnazjum;

 

-        ocena z zachowania ucznia.

 

 

§ 51

 

1.      Do gimnazjum uczęszczają w zasadzie uczniowie od 13 do 15, nie później niż do 18 roku życia.

 

2.      Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

 

 

-        świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

 


 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

 

ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH.

 

 

§ 52

 

1.      W przypadku sytuacji konfliktowych zaistniałych wewnątrz szkoły, których rozstrzygnięcia nie orzekają przepisy o zakresie kompetencji poszczególnych organów, dyrektor szkoły obowiązany jest powołać doraźną 3-osobową komisję, której skład winien być zaakceptowany przez każdą ze stron zaangażowaną w spór.

 

2.      Zadaniem komisji jest rozpoznanie sprawy, mediacja, orzeczenie o winie lub jej braku, sugestie co do sposobu rozwiązania sporu.

 

3.      Pisemny protokół powinien zostać przekazany w terminie 14 dni, od momentu powołania komisji, do dyrektora szkoły.

 

4.      Od orzeczenia komisji przysługuje prawo odwołania do dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę  zależności od rodzaju sprawy -w terminie 14 dni.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKA NAD  UCZNIAMI

 

 

§ 53

 

W szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują i odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów nauczyciele prowadzący te zajęcia.

 

 

§ 54

 

Nauczyciele wychowania fizycznego, techniki, informatyki, chemii, fizyki, a w razie potrzeby i innych przedmiotów opracują regulaminy korzystania z sal i pracowni powierzonych ich opiece zawierające podstawowe zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach uczniów. Regulaminy podlegają zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną. Z treścią regulaminów zapoznaje uczniów nauczyciel uczący danego przedmiotu on też nadzoruje  przestrzegania ich.

 

 

§ 55

 

Uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii szkoła zapewnia opiekę.

 

 

§ 56

 

Podczas zajęć poza szkołą oraz wycieczek przestrzegać należy regulaminu prowadzenia wycieczek.

 

 

 

§ 57

 

W czasie przerw nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów nauczycieli.

 

 

§ 58

 

Szkoła przy współpracy rady pedagogicznej i rady uczniowskiej sprawuje indywidualną opiekę nad  uczniami.

 

1.      Uczniowie niepełnosprawni mogą uczęszczać na wszystkie zajęcia lekcyjne.

 

2.      Uczniowie z zaburzeniami zdrowia (z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku) uczęszczający do szkoły otoczeni są szczególną opieką.

 

3.      Nauczyciele zapewniają uczniom:

 

-       dobór metod pracy indywidualnej adekwatnych do możliwości uczniów,

 

-       stosowanie indywidualnych kryteriów oceny pracy,

 

-       bezpieczeństwa podczas lekcji i przerw.

 

4.      Uczniowie, którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub losowych potrzebne
są szczególne formy opieki nad nimi, mogą liczyć na stałą bądź doraźną pomoc materialną ( w miarę posiadanych środków) ze strony szkoły.

 

 

§ 59

 

1.      Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawcą”.

 

2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania o ile warunki organizacyjne na to pozwolą.

 

3.      W szczególnych przypadkach dyrektor może odwołać wychowawcę.

 

4.      Rodzice mogą wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do dyrektora szkoły na temat doboru lub zmiany nauczyciela, któremu powierzy lub powierzył on zadanie wychowawcy.

 

5.      Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od jego otrzymania.

 

6.      Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora do organu prowadzącego szkołę.

 


 

ROZDZIAŁ X

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 60

 

1.      Szkoła używa pieczęci metalowej okrągłej dużej i małej oraz stempla gumowego według ustalonego wzoru.

 

2.      Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem.

 

3.      Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw i ich duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 61

 

1.      Postanowienia niniejszego statutu obowiązują wszystkich pracowników oraz uczniów szkoły.

 

2.      Wniosek o wprowadzenie zmian i uzupełnień w statucie może złożyć:

 

-       dyrektor szkoły,

 

-       Rada Pedagogiczna, Rada Uczniowska po podjęciu prawomocnej uchwały.

 

 

 

§ 62

 

1.      Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest rada pedagogiczna.

 

2.      Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2014 r.

 

 

                                                                                                      Organ prowadzący:

 

 

                                                                                                        Zdzisław Czyżowicz

 

 

 

1414394
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Razem
1138
310
5619
1401389
19475
14478
1414394
Your IP: 35.173.234.237
Server Time: 2019-08-24 18:26:57